घुसाउने मेनु

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

उपकरणपट्टी घुसाउनका लागि, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

फाँटहरू घुसाउनुहोस्

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - कागजात tab

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - सन्दर्भहरूट्याब

Choose Insert - Cross-reference

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - कार्यहरू tab

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - DocInformation ट्याब

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - चलहरूट्याब

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य - डाटाबेस ट्याब

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - सेक्सन

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Section

सेक्सन

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - सेक्सन - सेक्सन ट्याब वा रोज्नुहोस् ढाँचा - सेक्सनहरू

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् पादटिप्पणी (घुसाइएको पादटिप्पणी/अन्तटिप्पणी)

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

पादटिप्पणी सिधा गरि घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

अन्तटिप्पणी सिधा गरि घुसाउनुहोस्

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - क्याप्सन

प्रसङ्ग मेनु घुसाउनुहोस् - रोज्नुहोस् क्याप्सन

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - क्याप्सन - विकल्प

प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् क्याप्सन - विकल्प

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - पुस्तकचिनो

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

Icon

पुस्तकचिनो

Choose Insert - Script (only HTML documents)

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिकाहरू र तालिकाहरू

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

प्रविष्टि

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बाइबिल तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (चयन गरेको प्रकारमा निर्भर गर्छ) छान्नुहोस्

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - प्रविष्टिहरू ट्याब (जब तालिकाको सामाग्रीहरू चयन प्रकार हो)

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - प्रविष्टिहरू ट्याब (जब बर्णानुक्रम अनुक्रमणिका चयन प्रकार हो)

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - प्रविष्टिहरू ट्याब (जब इलुस्ट्रेसन अनुक्रमणिका चयन प्रकार हो)

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बाइबिल तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (चयन गरेको प्रकारमा निर्भर गर्छ) छान्नुहोस्

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बाइबिल तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (जब प्रयोगकर्ता-परिभाषित चयन गरिएको प्रकार हो) छान्नुहोस्

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बाइबिल तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (जब वस्तुहरूको तालिका चयन गरिएको प्रकार हो) छान्नुहोस्

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बिब्लियोग्राफी तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (जब बिब्लियोग्राफी चयन गरिएको प्रकार हो) छान्नुहोस्

रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - बिब्लियोग्राफी प्रविष्टि र क्लिक गर्नुहोस् Edit

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

रोज्नुहोस्खाम - घुसाउनुहोस्

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

रोज्नुहोस्फ्रेम - घुसाउनुहोस्

Choose Format - Frame and Object - Properties

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Insert Frame

फ्रेम हातैले घुसाउनुहोस्

Choose Table - Insert Table

+F12

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

तालिका

रोज्नुहोस्तेर्सो रेखा - घुसाउनुहोस्

Choose Insert - Text from File

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!