यस कार्यलाई पहुँच गर्न...

Wrap Off Icon

लपेट्नु॒ बन्द

Wrap On Icon

लपेट्नु॒ खुला

Wrap Through Icon

मार्फत लपेट्नु॒

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!