पङ्क्ति बिच्छेदहरू प्रविष्ट गरिँदा

LibreOffice म्याथमा सूत्रहरू कसरी लेख्ने दुई पङ्क्तिहरू माथिमा (म्यानुअल पङ्क्ति बिच्छेद सँग):

"newline" आदेश प्रयोग गरि पङ्क्ति बिच्छेद निर्माण गर्नुहोस् । पङ्क्ति बिच्छेद पछि आउने जे पनि पछिल्लो पङ्क्तिमा राखिन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!