पूर्वनिर्धारित विशेषताहरू परिवर्तन गरिँदा

के पूर्वनिर्धारित ढाँचाहरू LibreOffice म्याथमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ?

पूर्वनिर्धारितले केही सूत्रका केही अंशहरू सधै गाडा वा छड्के ढाँचा गरिन्छ ।

तपाईँ यी विशेषताहरू "nbold" र "nitalic"द्वारा हटाउन सक्नुहुन्छ । उदाहरण:

a + b

nitalic a + bold b.

दोस्रो सूत्रमा, a छड्के होइन । b गाडा हो । तपाईँ जोड चिन्ह यस तरीकाबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!