ढाँचा

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

lsup

Icon

बायाँ एक्पोनेन्ट

csup

Icon

क्यारेक्टर सिधा माथिको एक्सपोनेन्ट

^ or sup or rsup

Icon

दायाँ एक्सपोनेन्ट

binom

Icon

बिनोम

newline

Icon

नयाँ लाइन

lsub

Icon

बायाँ अनुक्रमणिका

csub

Icon

क्यारेक्टर सिधा तलको अनुक्रमणिका

_ or sub or rsub

Icon

दायाँ अनुक्रमणिका

stack{...}

Icon

स्ट्याक

`

Icon

सानो खाली स्थान/सानो खाली

alignl

Icon

बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

alignc

Icon

तेर्सो केन्द तिर पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

alignr

Icon

दायाँ पङ्क्तिबद्घ गर्नुहोस्

matrix{...}

Icon

म्याट्रिक्स

~

Icon

चौडा खाली स्थान/अन्तर

nospace{e1 e2 ...}

Suppress horizontal space between elements


ढाँचा

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!