कोस्थक

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

(...)

Icon

साधारण राउन्ड बायाँ र दायाँ कोष्ठक

[...]

Icon

बायाँ र दायाँ वर्ग कोष्ठक

ldbracket ... rdbracket

Icon

बायाँ र दायाँ बर्ग डबल कोष्ठक

lline ... rline

Icon

बायाँ र दायाँ ठाडो लाइन

ldline ... rdline

Icon

बायाँ र दायाँ डबल ठाडो पङ्क्तिहरू

lbrace ... rbrace

Icon

बायाँ र दायाँ बाङो कोष्ठकहरू, सेट कोष्ठक

langle ... rangle

Icon

बायाँ र दायाँ सूचीत कोष्ठक

langle ... mline ... rangle

Icon

बायाँ र दायाँ सूचक सञ्चालनकर्ता कोष्ठक

{...}

Icon

बायाँ र दायाँ समूह कोष्ठक. तिनीहरू कागजातमा प्रदर्शन भएको छैन र कुनै पनि कोठा लिँदैन.

left( ... right)

Icon

कोष्ठकहरू, स्क्यालेबल

left[ ... right]

Icon

बर्ग कोष्ठकहरू, स्क्यालेबल

left ldbracket ... right rdbracket

Icon

डबल बर्ग कोष्ठकहरू, स्क्यालेबल

left lbrace ... right rbrace

Icon

जुँगेकोष्ठकहरू, स्क्यालेबल

left lline ... right rline

Icon

एक्लो पङ्क्तिहरू, स्क्यालेबल

left ldline ... right rdline

Icon

डबल पङ्क्तिहरू, स्क्यालेबल

left angle ... right angle

Icon

कोण कोष्ठकहरू, स्क्यालेबल

left langle ... mline ... right rangle

Icon

स्क्यालेबल बायाँ र दायाँ सूचक सञ्चालनकर्ता कोष्ठक

overbrace

Icon

स्क्यालेबल बाङो सेट कोष्ठकको माथि

underbrace

Icon

स्क्यालेबल बाङो सेट कोष्ठक तलको

lfloor ... rfloor

तल्लो किनाराहरू सँग बायाँ र दायाँ लाइन

lceil ... rceil

माथिल्लो किनाराहरू सँग बायाँ र दायाँ लाइन

\lbrace \rbrace or \{ \}

बायाँ बाङो कोष्ठक वा दायाँ बाङो कोष्ठक

\( \)

बायाँ र दायाँ राउन्ड कोष्ठक

\[ \]

बायाँ र दायाँ वर्ग कोष्ठक

\langle \rangle

बायाँ र दायाँ सूचीत कोष्ठक

\lline \rline

बायाँ र दायाँ ठाडो लाइन

\ldline \rdline

बायाँ र दायाँ डबल पङ्क्ति

\lfloor \rfloor

तल्लो किनाराहरू सँग बायाँ र दायाँ लाइन

\lceil \rceil

माथिल्लो किनाराहरू सँग बायाँ र दायाँ लाइन

none

Qualifier to suppress one bracket, as in right none


कोष्ठकहरू

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!