संचालकहरू

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

coprod

Icon

सहायक उत्पादन

from

Icon

सञ्चालनकर्ताको तल्लो सीमा

from to

Icon

... बाट दायरालाई

iiint

Icon

ट्रिपल इन्ट्रिगल

iint

Icon

डबल इन्ट्रिगल

int

Icon

इन्ट्रिगर्ल

liminf

लाइम्स इन्फेरियर

limsup

लाइम्स सुपेरियर

lint

Icon

वक्र इन्टिग्रल

llint

Icon

डबल बक्र इन्ट्रिगल

lllint

Icon

ट्रिपल बक्र इन्ट्रिगल

oper

Placeholder, प्रयोगकर्ता-परिभाषित सञ्चालनकर्ता

prod

Icon

उत्पादन

sum

Icon

योगफल

to

Icon

सञ्चालनकर्ताको माथिल्लो सीमा

lim

Icon

लाइम्स


सञ्चालनकर्ताहरू

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!