प्रकार्यहरू

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

abs

Icon Absolute amount

पूर्ण जम्मा

arccos

Icon Inverse cosine or arccosine

कोसाइन वा चापकोसाइन उल्टो पार्नुहोस्

arccot

Icon Inverse cotangent or arccotangent

कोट्यान्जेन्ट वा चापकोट्यान्जेन्ट उल्टो पार्नुहोस्

arcosh

Icon Inverse hyperbolic cosine

हाइपरबोलिक कोसाइन उल्टो पार्नुहोस्

arcoth

Icon Inverse hyperbolic cotangent

हाइपरबोलिक कोन्टान्जेन्ट उल्टो पार्नुहोस्

arcsin

Icon Inverse sine or arcsine

साइन वा चापसाइन उल्टो पार्नुहोस्

arctan

Icon Inverse tangent or arctangent

ट्यान्जेन्ट वा चापट्यान्जेन्ट उल्टो पार्नुहोस्

arsinh

Icon Inverse hyperbolic sine

हाइपरबोलिक साइन उल्टो पार्नुहोस्

artanh

Icon Inverse hyperbolic tangent

हाइपरबोलिक ट्यान्जेन्ट उल्टो पार्नुहोस्

backepsilon

पछाडि इप्सिलन

cos

Icon Cosine

कोसाइन

cosh

Icon Hyperbolic cosine

हाइपरबोलिक कोसाइन

cot

Icon Cotangent

कोट्यानजेन्ट

coth

Icon Hyperbolic cotangent

हाइपरबोलिक कोट्यान्जेन्ट

exp

Icon General exponential function

साधारण एक्पोनेन्सियल कार्य

fact

Icon Factorial

क्रमगुणन

func e^{}

Icon Natural exponential function

प्राकृति एक्पोनेन्सियल प्रकार्य

ln

Icon Natural logarithm

प्राकृति लोगारिथम

log

Icon General logarithm

साधारण लोगारिथम

nroot

Icon n-th root of x

n-th रुट x को

sin

Icon Sine

साइन

sinh

Icon Hyperbolic sine

हाइपरबोलिक साइन

sqrt

Icon Square root

वर्ग मूल

sub

x सँग सबस्क्रिप्ट n

sup

Icon n-th power of x

n-th शक्त्ति x को

tan

Icon Tangent

ट्यानजेन्ट

tanh

Icon Hyperbolic tangent

हाइपरबोलिक ट्यान्जेन्ट


प्रकार्यहरू

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!