अपरेटरहरू तय गर्नुहोस्

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

aleph

Icon

कार्डिनल सङ्ख्या

emptyset

Icon

खाली सेट

in

Icon

... मा समावेश छ

intersection

Icon

सेटहरूको प्रतिच्छेद

notin

Icon

... मा समावेश छैन

nsubset

Icon

... सँग सबसेट छैन

nsubseteq

Icon

सबसेट छैन वा बराबर

nsupset

Icon

सुपरसेट छैन

nsupseteq

Icon

सुपरसेट छैन वा बराबर

owns or ni

Icon

समावेश

setc

Icon

जटिल सङ्ख्या

setminus or bslash

Icon

सेटहरू बीचको भिन्नता

setn

Icon

प्राकृतिक सङ्ख्या

setq

Icon

रेश्नल सङ्ख्या

setr

Icon

वास्तविक सङ्ख्या

setz

Icon

इनटिजर

slash

Icon

स्ल्यास / भागफल सेट (स्ल्यास) क्यारेक्टरहरूको बीचमा

subset

Icon

सबसेट

subseteq

Icon

सबसेट वा बराबर

supset

Icon

सुपरसेट

supseteq

Icon

सुपरसेट वा बराबर

union

Icon

सेटहरूको सङ्गठन


कार्यहरू सेट गर्नुहोस्

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!