सम्बन्ध

टाइप गरिएको आदेश(हरू)

Symbol in Elements pane

अर्थ

< or lt

Icon

... भन्दा कम

<< or ll

... भन्दा बढी कम

<= or le

Icon

भन्दा कम वा बराबर

<> or neq

Icon

बराबर छैन

=

Icon

समिकरण

> or gt

Icon

भन्दा बढी

>= or ge

Icon

... भन्दा बढी वा बराबर

>> or gg

... भन्दा अझ बढी

approx

Icon

... लगभग छ

def

...द्वारा परिभाषित/परिभाषाद्वारा बराबर

divides

Icon

भाग गर्दछ

dlarrow

Icon

बायाँमा डबल रेखा सँग बाँण

dlrarrow

Icon

बायाँ र दायाँमा डबल रेखा सँग बाँण

drarrow

Icon

दायाँमा डबल रेखा सँग बाँण चिन्ह

equiv

Icon

... बराबर छ/... सँग समनुरूप छ

geslant

Icon

भन्दा बढी-... सँग बराबर

leslant

Icon

... भन्दा कम-... सँग बराबर

ndivides

Icon

भाग गर्दैन

ortho

Icon

... सँग अर्थोजोनल छ

parallel

Icon

... सँग समानान्तर छ

prop

Icon

... सँग बराबर छ

sim

Icon

... सँग समान छ

simeq

Icon

... सँग समान छ वा बराबर

toward

Icon

मार्फत

prec

Icon

Precedes

nprec

Icon

Not precedes

succ

Icon

Succeeds

nsucc

Icon

Not succeeds

preccurlyeq

Icon

सबसेट वा यस सँग बराबर

succcurlyeq

Icon

सबसेट वा यस सँग बराबर

precsim

Icon

सबसेट वा यस सँग बराबर

succsim

Icon

सबसेट वा यस सँग बराबर

transl

... को अनुकूल सङ्केत छवि

transr

... को अनुकूल सङ्केत सक्कली


सम्बन्धहरू

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!