इन्ट्रिगल र योगफल दायराहरू, फन्ट साइज

सूत्रमा बिभिन्न फन्टहरू र फन्ट साइजहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ उदाहरण छ LibreOffice म्याथमा.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!