चयन

यो सूची सञ्चालनकर्ताहरू, कार्यहरू, चिन्हहरू र ढाँचा विकल्पको हो जुन सूत्रमा घुसाउन सकिन्छ.

केही उदाहरणहरू ले तपाईंलाई कार्यवाहीहरूको दायरा देखाउँदछन्।

चयन सञ्झ्याल दुई अंशमा बिभाजन गरिएको छ । सञ्झ्यालको माथिको चिन्हमा क्लिक गरेपछि सन्ज्यालको तल्लो आधा सबअर्डिनेट चिन्हहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

आदेश सञ्झ्यालहरूको सामाग्री मार्फत तपाईँले उही कार्यहरू उपमेनुहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् दृश्य - चयन


युनेरी/बाइनरी सञ्चालनकर्ताहरू

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

सम्बन्धहरू

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

कार्यहरू सेट गर्नुहोस्

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

प्रकार्यहरू

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

सञ्चालनकर्ताहरू

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

कोष्ठकहरू

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

ढाँचा

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

अन्य सङ्केतहरू

बिबिध बर्णानुक्रम चिन्हहरू देखाउनुहोस्.

LibreOffice म्याथ सूत्रहरू

तलका नमूना सूत्रहरू हुन् LibreOffice म्याथमा.

सूत्र सन्दर्भ तालिकाहरू

This reference section contains lists of many operators, functions, symbols and formatting features available in LibreOffice Math. Many of the commands displayed can be inserted using the icons in the Elements window or the context menu of the Commands window.

Please support us!