To access this function...

सम्पादन - पछिल्लो मार्कर रोज्नुहोस्

F4 कुञ्जी

सम्पादन - अघिल्लो मार्कर रोज्नुहोस्

Shift+F4

सम्पादन - पछिल्लो त्रुटि रोज्नुहोस्

F3 कुञ्जी

सम्पादन - अघिल्लो त्रुटि रोज्नुहोस्

Shift+F3

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Zoom 100%

जुम १००%

दृश्य - भित्री जुम रोज्नुहोस्

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Zoom In

जुम बढाउनुहोस्

दृश्य - जुम घटाउनुहोस् रोज्नुहोस्

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Zoom Out

जुम घटाउनुहोस्

दृश्य - सबै देखाउनुहोस् रोज्नुहोस्

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Show All

सबै देखाउनुहोस्

दृश्य - अद्यावधिक रोज्नुहोस्

F9 कुञ्जी

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Update

अद्यावधिक

रोज्नुहोस् दृश्य - AutoUpdate प्रदर्शन

रोज्नुहोस् दृश्य - चयन

आदेश सञ्झ्यालहरूमा मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् युनेरी/बाइनरी सञ्चालनकर्ताहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.

आदेश सण्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् सम्बन्धहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् सञ्चालनकर्ताहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् कार्यहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् कोष्ठकहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस् विशेषताहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् - रोज्नुहोस्ढाँचाहरू

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस् -रोज्नुहोस् कार्यहरू सेट गर्नुहोस्

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.

रोज्नुहोस् ढाँचा - फन्टहरू

रोज्नुहोस् ढाँचा - फन्टहरू - परिमार्जन गर्नुहोस्

रोज्नुहोस् ढाँचा - फन्ट साइज

रोज्नुहोस् ढाँचा - खाली स्थान

Choose Format - Align

रोज्नुहोस् ढाँचा - पाठ शैली

Choose Tools - Symbols

उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Symbols

प्रतीकहरू

Choose Tools - Symbols - Edit

रोज्नुहोस् उपकरणहरू -आयात सूत्र

रोज्नुहोस् MathML को उपकरणहरु - क्लिपबोर्डबाट आयात गर्नुहोस्।

रोज्नुहोस् उपकरणहरू - कष्टमाइज

आदेश सञ्झ्यालहरूमा सामाग्री मेनु खोल्नुहोस्- रोज्नुहोस्अन्य

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.

Icon Formula Cursor

सूत्र कर्सर

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!