Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

पूर्वनिर्धारित ढाँचा

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

चयन गरिएको क्यारेक्टरहरूका लागि फन्ट र फन्ट ढाँचा परिवर्तन गर्दछ ।

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Object and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected object or shape.

छायाँ

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

स्लाईड दृश्यको बेला तपाईँले क्लिक गर्नुभए पछि चयन वस्तुले कस्तो ब्यवहार गर्दछ परिभाषित गर्दछ

नाम

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

वर्णन

Assigns a title and a description to the selected object. These are accessible for accessibility tools and as alternative tags when you export the document.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तुलाई घुमाउँदछ।

फ्लिप गर्नुहोस्

चयन गरिएको वस्तु तेर्सो रूपमा वा ठाडो रूपमा फ्लिप गर्नुहोस् ।

रूपान्तर गर्नुहोस्

चयन वस्तु रूपान्तर गर्न विकल्प ।

Align Objects

चयन गरिएका वस्तुहरूलाई एकअर्काको सन्दर्भमा पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।

मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

समूह

Groups keep together selected objects, so that they can be moved or formatted as a single object.

Please support us!