स्लाईड क्रमबद्व गर्ने पट्टी

In Slide Sorter view, the Slide Sorter bar can be used.

चयन

हालको कागजातमा तपाईँंलाई वस्तुहरू चयन गर्न समर्थन गर्दछ।

Icon

चयन

स्लाईड देखाउने

Starts your slide show.

Slide Show Icon

स्लाईड प्रदर्शन

Please support us!