रूपरेखा पट्टी

आउट्लाइन भिउमा, आउट्लाइन पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावे गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकन छेउको तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेशहरू समावेश गरेको हुन्छ।

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

कालो र सेतो

तपाईँको स्लाईडहरू कालो र सेतोमा मात्र देखाउनुहोस्.

Black and White Icon

श्यामश्वेत

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउँछ.लुकाइएका उपशीर्षकहरू एउटा शीर्षक अगाँडिको एउटा कालो रेखाले देखाउँछ.उपशीर्षकको तल्लो तह देखाउन,क्लिक गर्नुहोस the Show Subpoints icon.

Icon Hide Subpoints

उपबिन्दुहरू लुकाउनुहोस्

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

एउटा चयन गरिएको शीर्षकको लुकाइएको उपशीर्षकहरू प्रदर्शन गर्दछ.एउटा चयन गरिएको शीर्षकको उपशीर्षकहरू लुकाउन, क्लिक गर्नुहोस Hide Subpoints icon.

Icon Show Subpoints

उपबिन्दुहरू देखाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!