किप्याड सँग जुम गर्दा

तपाईँको स्लाईडमा दृश्य द्रुत बढाउन वा घटाउन तपाईँ किप्याड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ

टिप प्रतिमा

If you are using a mouse with a scroll wheel, you can hold down and turn the wheel to change the zoom factor in all main modules of LibreOffice.


प्रस्तुतिका लागि सर्टकट कुञ्जीहरू

Please support us!