Gluepoints Bar

Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a point where you can attach a connector line. By default, LibreOffice automatically places a gluepoint at the center of each side of the bounding rectangle for every object you create.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar


फ्लोचार्ट निर्माण गर्दा

Insert Gluepoint

जहाँ तपाईँले वस्तु क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ ग्लु बिन्दु घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

बिन्दु घुसाउनुहोस्

निस्कने दिशा बायाँ

चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको बायाँ कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.

प्रतिमा

निस्कने दिशा बायाँ

निस्कने दिशा माथि

चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको माथिल्लो कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.

प्रतिमा

निस्कने दिशा माथि

निस्केन दिशा दायाँ

चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको दायाँ कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.

प्रतिमा

निस्केन दिशा दायाँ

निस्केन दिशा तल

चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको तल कुनोमा जडानकर्ता संलग्न गर्नुहोस्.

प्रतिमा

निस्केन दिशा तल

Gluepoint Relative

तपाईँले वस्तु पूर्वसाइजमा ल्याउनु भएको बेला चयन गरिएको ग्लु बिन्दुको सम्बन्ध अवस्था निर्धारण गर्नुहोस्.

प्रतिमा

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लुबिन्दु वस्तुको बायाँ कुनामा स्थिर हुन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको केन्द्रमा स्थिर रहन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको दायाँ कुनामा स्थिर रहन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला,हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको माथि कुनामा स्थिर रहन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको ठाडो केन्द्रमा स्थिर रहन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

वस्तु पूर्वसाइजमा भएको बेला, हालको ग्लु बिन्दु वस्तुको तल कुनामा स्थिर रहन्छ.

प्रतिमा

Gluepoint Vertical Bottom

Please support us!