हालको साइज

कर्सरको X र Y अवस्था प्रदर्शन गर्नुहोस् र चयन गरिएको वस्तुको साइज

This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing - LibreOffice Impress - General.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!