Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Slide Properties


Changing the Background Fill

पृष्ठ

पृष्ठको पृष्ठ अभिमूखिकरण, पृष्ठ सीमान्तहरू, पृष्ठभूमि र अन्य सजावट विकल्प सेट गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि

सक्रिय फाइलमा एक्लो पृष्ठ वा सबै पृष्ठहरूका लागि पृष्ठभूमि परिभाषित गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Setup dialog.


Please support us!