प्रभाव विकल्प

चयन तत्वका लागि थप गुणहरू निश्चित गर्नुहोस् अनुकूल एनिमेसनहरू फलकमा

द्रष्टव्य प्रतिमा

वस्तुमा प्रभाव प्रदान गर्नुहोस्, त्यसपछि विकल्प क्लिक गर्नुहोस् प्रभाव विकल्प संवाद खोल्नका लागि।


संवादले निम्न ट्याब पृष्ठहरू समावेश गर्दछ:

प्रभाव

Timing

पाठ एनिमेसन

Please support us!