प्रतिच्छेद

चयन वस्तुहरूको ओभरल्यापिङ क्षेत्रबाट आकार निर्माण गर्नुहोस् ।.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरू - प्रतिच्छेदनरोज्नुहोस्


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!