बिच्छेद

जोडिएको पङ्क्तिहरू बिच्छेद गर्नुहोस् जुन जडान आदेश सँग जोडिएको छ.

तपाईँले यस आदेश सँग विच्छेद गरिएका बन्द आकारहरूमा भर्ने लागू गर्न सक्नु हुँदैन ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी रेखाहरूबाट निर्माण गरिएको रेखा चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र बिच्छेदन रोज्नुहोस्


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!