मिलाउनुहोस्

चयन वस्तुको स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icon Arrange

मिलान गर्नुहोस


कच गरिएकको वस्तुहरू चयन

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

अघिल्तिर ल्याउनुहोस्

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

पछिल्तिर पठाउनुहोस्

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

वस्तुको नजिक

वस्तुको अगाडि चयन वस्तुहरू चालु गरेर स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईँले निश्चित गर्नु भएको थियो । चयन वस्तुको स्क्रिन स्थान परिवर्तन हुँदैन

वस्तु पछाडि

वस्तुको पछाडि चयन वस्तु चलाएर स्ट्याकिङ अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईँले निश्चित गर्नु भएको थियो. चयन वस्तुको स्क्रिन स्थान परिवर्तन हुँदैन.

उल्टो पार्नुहोस्

चयन वस्तुहरूको स्ट्याकिङ अर्डर उल्टो पार्नुहोस्.

Please support us!