जडानकर्ताहरू

Sets the properties of a connector.

प्रकार

उपलब्ध भएका जडानकर्ताहरूको प्रकारहरू सूची गर्नुहोस्.त्यहाँ चार प्रकारको जडानकर्ताहरू छन्: मानक, पङ्क्ति, सिधा, र बक्र

पङ्क्ति स्क्यू

जडानकर्ता पङ्क्तिको स्क्यू परिभाषित गर्नुहोस् । पूर्वदृश्य सञ्झ्यालले परिणाम प्रदर्शन गर्दछ ।

पङ्क्ति १

पङ्क्ति १ का लागि स्क्यू मान प्रविष्ट गर्नुहोस्

पङ्क्ति २

पङ्क्ति २ का लागि स्क्यू मान प्रविष्ट गर्नुहोस्.

पङ्क्ति ३

पङ्क्ति ३ का लागि स्क्यू मान प्रविष्ट गर्नुहोस्

Line spacing

जडानकर्ताहरूका लागि पङ्क्ति खाली स्थान सेट गर्नुहोस् ।

तेर्सो सुरु गर्नुहोस्

तेर्सो खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँ जडानकर्ताको सुरुमा चाहनुहुन्छ

ठाडो सुरु गर्नुहोस्

ठाडो खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँ जडानकर्ताको सुरुमा चाहनुहुन्छ

तेर्सो अन्त्य गर्नुहोस्

तेर्सो खलि ठाउँको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँ जडानकर्ताको अन्त्यमा चाहनुहुन्छ

ठाडो अन्त्य गर्नुहोस्

ठाडो खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँ जडानकर्ताको अन्त्यमा चाहनुहुन्छ

पङ्क्ति स्क्यू रिसेट गर्नुहोस्

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Please support us!