Layout

Opens a submenu with slide layouts.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Layout.


Changing and Adding a Master

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!