स्लाईड बढाउनुहोस्

Creates a new slide from every top-level outline point (text one level below the title text in the outline hierarchy) in the selected slide. The outline text becomes the title of the new slide. Outline points below the top level on the original slide are moved up one level on the new slide.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - विस्तार स्लाईड


तपाईँ विस्तार स्लाईड आदेश मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको स्लाईड सजावटले शीर्षक वस्तु र रूपरेखा वस्तु समावेश गरेको छ भने ।

If you want to keep the original slide, choose Edit - Undo.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!