मास्टर टिप्पणी लेआउट

Add header, footer, date, and slide number to the master notes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Master Notes.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!