मुख्य अवयवहरू

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Slide - Master Elements.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!