स्लाईड क्रमबद्धक

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

यो आदेश पहुँच गर्न...

दृश्य - स्लाईड क्रमबद्धगर्नेरोज्नुहोस्


स्लाईड अर्डर परिवर्तन

सर्टकट कुञ्जीहरू LibreOffice इम्प्रेसमा प्रयोग गर्दा

Please support us!