स्लाईड क्रमबद्धक

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose View - Slide Sorter.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!