तह मेट्नुहोस्

सक्रिय स्तर मेट्नुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open the context menu of an inserted layer, then choose Delete Layer.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!