नेभिगेटर

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator On/Off

From the keyboard:

F5


टिप प्रतिमा

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


सूचक

कलममा माउस सूचक स्विच गर्नुहोस् जुन तँपाई स्लाईड दृश्यको बेला स्लाईडहरूमा लेख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तँपाई पेनको रङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।

Icon

सूचक

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

मोड तान्नुहोस्

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

हाईपरलिङको रूपमा घुसाउनुहोस्

प्रतिमा

लिङ्कको रूपाम घुसाउनुहोस्

Icon

प्रतिलिपिको रूपमा घुसाउनुहोस्

हाईपरलिङको रूपमा घुसाउनुहोस्

स्लाईडहरू हाइपरलिङ्कको रूपमा घुसाउनुहोस् (URL) सक्रिय स्लाईड भित्र ।

लिङ्कको रूपाम घुसाउनुहोस्

Inserts slides as a link into the active slide.

प्रतिलिपिको रूपमा घुसाउनुहोस्

सक्रिय स्लाईड भित्र स्लाईडको प्रतिलिपि वा नाम दिइएको वस्तु घुसाउनुहोस् ।

Show Shapes

In the submenu you can choose to display a list of all shapes or only the named shapes. Use drag-and-drop in the list to reorder the shapes. When you set the focus to a slide and press the Tab key, the next shape in the defined order is selected.

स्लाईडहरू अवस्थित गर्दा

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

कागजातहरू खोल्नुहोस्

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!