Export

Exports your presentation or drawing and sets the export options.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose File - Export.


तलका फाइल ढाँचाहरूले तपाईँलाई थप निर्यात विकल्प प्रस्तुत गर्दछ तपाईँले क्लिक गरे पछि बचत:

c, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!