Shape Menu

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस्रोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस्- बक्र गर्नारोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस् - बहुभुज बनाउनरोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण - त्रि-आयामिक गर्न रोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

चयन गरेको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु रोज्नुहोस् रूपान्तरण गर्नुहोस् - त्रि- आयामिक परिक्रमण बढीलाई

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण - बिट्म्यापमारोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस् - मेटाफाइलमारोज्नुहोस्

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण - रूपरेखा गर्नरोज्नुहोस्

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

From the context menu:

Choose Arrange - In Front of Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

From toolbars:

Icon In Front of Object

वस्तुको अग्रभागमा

From the menu bar:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

From the context menu:

Choose Arrange - Behind Object

From the tabbed interface:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

From toolbars:

Icon Behind Object

वस्तु पछाडि

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र मिलाउनुहोस् - उल्टो पार्ने रोज्नुहोस्

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

उल्टो पार्नुहोस्

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र संयोजन रोज्नुहोस्

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

समायोजित वस्तु चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र स्प्लिट रोज्नुहोस्

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी रेखाहरू चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र जडान गर्नुहोस् रोज्नुहोस्

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी रेखाहरूबाट निर्माण गरिएको रेखा चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र बिच्छेदन रोज्नुहोस्

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरूरोज्नुहोस्

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरू - गाभ्नुहोस्रोज्नुहोस्

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्,प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरू - घटाउनुहोस्रोज्नुहोस्

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

दुई वा बढी वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र आकारहरू - प्रतिच्छेदनरोज्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!