ढाँचा मेनु

आयामिक रेखाकोप्रसङ्ग मेनुमा, आयामिकहरू रोज्नुहोस्

On the Lines and Arrows toolbar, click the Dimension Line icon.

रेखाचित्र कागजातमा ,तह ट्याबमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र तह परिमार्जन गर्नुहोस्रोज्नुहोस्

ढाँचा - तह (only LibreOffice Draw) रोज्नुहोस्

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!