घुसाउने मेनु

घुसाउनुहोस् - नक्कल स्लाईड रोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - विस्तार स्लाईडरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - सारांश स्लाईडरोज्नुहोस्

Choose Insert - Layer

Open context menu of layer tabs - choose Insert Layer

Choose घुसाउनुहोस् - स्न्याप बिन्दु/लाइन घुसाउनुहोस् (LibreOffice मात्र कोर्नुहोस्)

एउटा प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र स्न्याप बिन्दु/लाइन घुसाउनुहोस् रोज्नुहोस्

स्न्याप बिन्दु वा रेखा चयन गर्नुहोस्, प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस्, र स्न्याप बिन्दु/रेखा सम्पादन गर्नुहोस्रोज्नुहोस्

Choose Insert - Table

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Icon Insert Table

Table

Choose

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

घुसाउनुहोस् - फाँटहरूरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू- मिति (निश्चित)रोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - मिति (चल)रोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - समय (अचल)रोज्नुहोस्

छनौट घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - समय (चल)

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - लेखकरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - लेखकरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - फाइल नामरोज्नुहोस्

Please support us!