दृश्य मेनु

दृश्य - रुलररोज्नुहोस्

दृश्य - उपकरण पट्टि -विकल्परोज्नुहोस्

दृश्य - उपकरणपट्टी - प्रस्तुति

दृश्य - रङ/ग्रेस्केलरोज्नुहोस्

दृश्य - सामान्य रोज्नुहोस्

दृश्य - रूपरेखा रोज्नुहोस्

दृश्य - स्लाईड क्रमबद्धगर्नेरोज्नुहोस्

दृश्य - सामान्य रोज्नुहोस्

Choose View - Master Handout

स्लाईड देखाउनुहोस् - स्लाईड देखाउनुहोस्रोज्नुहोस्

F5

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

Slide Show Icon

स्लाईड प्रदर्शन

दृश्य - सामान्य रोज्नुहोस्

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

दृश्य - हेडर र फुटररोज्नुहोस्

Choose Insert - Page number

घुसाउनुहोस् - मिति र समयरोज्नुहोस्

दृश्य - साधारणरोज्नुहोस्

Choose View - Master Slide

दृश्य - द्रटब्यहरू पृष्ठरोज्नुहोस्

Please support us!