सम्पादन मेनु

सम्पादन - नक्कलरोज्नुहोस्

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

रोज्नुहोस् सम्पादन - स्लाईड मेट्नुहोस्

Choose Edit - Layer - Delete

सम्पादन - फाँटहरूरोज्नुहोस्

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!