सम्पादन मेनु

सम्पादन - नक्कलरोज्नुहोस्

Shift+F3

Choose सम्पादन - क्रस-फेडिङ (LibreOffice ड्रगर्न मात्र)

रोज्नुहोस् सम्पादन - स्लाईड मेट्नुहोस्

Choose Edit - Layer - Delete

सम्पादन - फाँटहरूरोज्नुहोस्

ग्लु बिन्दुहरू रेखाचित्र पट्टिमा प्रतिमा

Please support us!