To access this command

Icon Rectangle

आयत

आइकन दीर्घवृत्त

दीर्घवृत

Icon Curve

वक्र

Icon Alignment

पङ्क्तिवद्धता

Icon Arrange

मिलाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!