प्रमाणपत्र हेर्नुहोस्

The View Certificate dialog opens when you click the View Certificate button on the Trusted Sources tab page of the Macro Security dialog.

संवादमा निम्न ट्याब पृष्ठहरू छन:

साधारण

बिवरणहरू

प्रमाणपत्र बाटो

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!