विश्वस्त स्रोतहरू

विश्वसनिय प्रमाणपत्रहरू र विश्वसनिय फाइल स्थानका लागि म्याक्रो सुरक्षा सेटिङहरू वर्णन गर्दछ।

विश्वसनिय प्रमाणपत्रहरू

Lists the trusted certificates.

दृश्य गर्नुहोस्

Opens the View Certificate dialog for the selected certificate.

हटाउनुहोस्

Removes the selected certificate from the list of trusted certificates.

विश्वसनिय फाइल स्थानहरू

Document macros are only executed if they have been opened from one of the following locations.

थप्नुहोस्

Opens a folder selection dialog. Select a folder from which all macros are allowed to execute.

हटाउनुहोस्

Removes the selected folder from the list of trusted file locations.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!