सुरक्षा स्तर

चार मध्ये एक विकल्पबाट म्याक्रो सुरक्षा स्तर चयन गर्नुहोस। विकल्प सुरक्षा स्तर अनुसार फरक हुन्छन। उच्च सुरक्षा स्तरमा चालु हुन दिइएको म्याक्रोहरू सबै न्यून स्तरहरूमा पनि चालु हुन समर्थन दिईन्छ।

निकै माथि

विश्वसनिय फाइल स्थानको फाइल म्याक्रोहरू मात्र चालु हुनका लागि समर्थन गरिन्छ। अरू सबै म्याक्रोहरू,तिनीहरू यात साईन गरिएका हुन वा नगरिएका हुन,तिनीहरूलाई असक्षम पारिन्छन।

Trusted file locations can be set on the Trusted Sources tab page. Any macro from a trusted file location is allowed to run.

उच्च

Only macros from trusted sources and signed macros (from any source) are allowed to run. Macros that are neither from a trusted source nor signed are disabled.

Trusted sources can be set on the Trusted Sources tab page. Only signed macros from a trusted source are allowed to run. In addition, any macro from a trusted file location is allowed to run.

मध्यम

अज्ञात स्रोतहरूबाट म्याक्रोहरू कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले यकीन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

Trusted sources can be set on the Trusted Sources tab page. Signed macros from a trusted source are allowed to run. In addition, any macro from a trusted file location is allowed to run. All other macros require your confirmation.

न्यून (सिफारिस नगरिएको)

सबै म्याक्रोहरू यकीन बिना नै कार्यान्वयन हुनेछन। तपाईँंले खोल्ने सबै कागजातहरू सुरक्षित छन भन्ने कुरा निश्चित भएमा मात्र यो सेटिङ प्रयोग गर्नुहोस।

A macro can be set to auto-start, and it can perform potentially damaging actions, as for example delete or rename files. This setting is not recommended when you open documents from other authors.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!