जडानहरू

डेटा स्रोतहरूमा कसरी जडानहरू पुल्ड छ भन्ने कुरा परिभाषित गर्दछ।

The Connections facility allows you to stipulate that connections that are no longer needed are not deleted immediately, but are kept free for a certain period of time. If a new connection to the data source is needed in that period, the free connection can be used for this purpose.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


जडान पुल

जडान पुलिङ सक्षम पारियो

रोजिएका जडानहरू यात पुल गरिए भन्ने कुरा वर्णन गर्दछ।

LibreOffice मा चिनिएका ड्राईभरहरू

परिभाषित ड्राईभरहरू र जडान डेटाको एउटा सूची प्रदर्शन गर्दछ।

हालको ड्राईभर

हालै चयन गरिएको ड्राईभर सूचीको तल देखाइएको छ।

यो ड्राईभरका लागि पुलिङ सक्षम पार्नुहोस

यसको जडानलाई पुल गर्नका लागि सूचीबाट ड्राईभर चयन गर्नुहोस र यो ड्राईभरका लागि पुलिङ सक्षम पार्नुहोस जाँच बाकस सक्षम पार्नुहोस।

समय समाप्ति (सेकेन्डहरू)

पुल गरिएको जडान मुक्त भएपछि समयलाई सेकेण्डहरूमा परिभाषित गर्दछ। समय ३० र ६०० सेकेण्डहरूको बीचमा जहाँ पनि हुन सक्छ।

Please support us!