माइक्रोसफ्ट अफिस

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Load/Save - Microsoft Office.


Embedded Objects

The Embedded Objects section specifies how to import and export Microsoft Office OLE objects.

जब कुनै माइक्रोसप्ट OLE (उदाहरणको लागी, UNIX मा) सर्भर अवस्थित नभएमा वा त्यहाँ OLE वस्तुहरू सम्पादनका लागि कुनै LibreOffice OLE सर्भरहरू तयार नभएमा यि सेटिङहरू वैध हुन्छ

If an OLE server is active for the embedded object, then the OLE server will be used to handle the object.

If no OLE server is active for MathType objects, then embedded MathType objects can be converted to LibreOffice Math objects. For this conversion, the embedded MathType objects must not exceed the MathType 3.1 specifications.

सूची बाकस

The List Box field displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into LibreOffice (L) and/or when saving into a Microsoft format (S).

यदि माइक्रोसफ्ट कागजात LibreOffice भित्र लोड गरेकोो बेलामा निर्दिष्ट LibreOffice OLE वस्तु भित्र एउटा माइक्रोसफ्ट OLE वस्तु परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रविष्टिको अगाडि [L] स्तम्भमा बाकस चिनो गर्नुहोस।

यदि माइक्रोसफ्ट कागजात ढाँचा भित्र बचत गरेको बेलामा निर्दिष्ट LibreOffice OLE वस्तु भित्र एउटा माइक्रोसफ्ट OLE वस्तु परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रविष्टिको अगाडि [S] स्तम्भमा बाकस चिन्ह लगाउनुहोस्।

Character Background

Microsoft Office has two character attributes similar to LibreOffice character background. Select the appropriate attribute (highlighting or shading) which you would like to use during export to Microsoft Office file formats.

Please support us!