परिवर्तनहरू

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

To record changes to your work, choose Edit - Track Changes - Record.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Changes.


परिवर्तनहरूका लागि रङ परिभाषा

रेकर्ड गरिएका परिवर्तनहरूका लागि रङहरू परिभाषित गर्दछ । यदि तपाईँले "By author" प्रविष्टि चयन गर्नु भयो भने, LibreOffice ले लेखकमा निर्भर रहेको रङ स्वचालित रुपमा सेट गर्नेछ जसले परिवर्तनहरू ल्याउने प्रयत्न गर्दछ ।

परिवर्तनहरू

Specifies the color for changes of cell contents.

मेटाइहरू

Specifies the color to highlight deletions in a document.

घुसाउने कामहरू

Specifies the color to highlight insertions in a document.

सारेको प्रविष्टिहरू

Specifies the color to highlight moved cell contents.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!