इमेल

UNIX प्रणालीहरूमा,तपाईँंले हालको कागजातलाई इमेलको रूपमा पठाउँदा प्रयोग गर्नलाई इमेल कार्यक्रम वर्णन गर्दछ।

Please support us!