Application Colors

Sets the colors for the LibreOffice user interface. You can save the current settings as color scheme and load them later.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - LibreOffice - Application Colors.


LibreOfficeमा पहुँचता

रङ योजना

रङ योजना बचत गर्नुहोस र मेट्नुहोस।

योजना

तपाईँंले प्रयोग गर्न चाहेको रङ योजना चयन गर्दछ।

बचत गर्नुहोस्

हालको सेटिङलाई रङ योजनाको रूपमा बचत गर्दछ जुन तपाईँंले पछि पुन: लोड गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चाँहियोजना बाकसमा थप गरियो।

रङ योजनाको नाम

रङ योजनाको लागि एउटा नाम प्रविष्टि गर्नुहोस।

मेट्नुहोस्

योजना बाकसमा देखाइएको रङ योजना मेट्नुहोस। तपाईँंले पूर्वनिर्धारित योजना मेट्न सक्नुहुन्न।

Custom Colors

प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस तत्वहरूका लागि रङहरू चयन गर्नुहोस।

To apply a color to a user interface element, ensure that the box in front of the name is checked. To hide a user interface element, clear the check box.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Some user interface elements cannot be hidden.


द्रष्टव्य प्रतिमा

To enhance cursor visibility, set the application background color between 40% and 60% gray, it is automatically changed to 40% gray.


स्वचालित रङ योजना बाट रङ पूर्वनिश्चित गर्नलाई रङ सेटिङले प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस तत्व परिवर्तन गर्दछ।.

"Visited links" र "Unvisited links" का लागि रङ योजना सेटिङहरू लागू भईसकेपछि सिर्जना गरिएको कागजातमा मात्र लागू हुन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!