Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Forms.


Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

नियन्त्रण गुणहरू

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

फारम गुणहरू

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

फारम नेभिगेटर

फारम नेभिगेटर खोल्दछ। फारम नेभिगेटर ले हालको कागजातको फारमहरू र सहायकफारमहरू तिनीहरूको नियन्त्रणहरू सँगै खोल्दछ।

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

फाँट थप गर्नुहोस:

एउटा सञ्झ्याल खोल्दछ जहाँ तपाईँंले फारममा एउटा डाटाबेस फाँट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।

डिजाइन मोडमा खोल्नुहोस

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!