LibreOffice र इन्टरनेट

यस सेक्सनले इन्टरनेटको विषयमा सूचना उपलब्ध गर्दछ। इन्टरनेट शब्दकोशले एकदम महत्वपूर्ण टर्मको परिभाषा दिन्छ।

Web Pages

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!