शब्दकोशहरू

यस सेक्सनले LibreOffice मा प्रयोग हुने प्राबिधिक टर्मको साधारण शब्दकोशसँगै इन्टरनेट टर्महरू पनि उपलब्ध गर्दछ।

साधारण शव्दकोषहरू

तपाईँंले LibreOfficeमा सामना गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण टर्महरूको बारेमा यो शब्दकोशले वर्णन गरेको छ।

Glossary of Internet Terms

If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, email, homepage, search engine, and many others. To make your first steps easier, this glossary explains some of the more important terminology you may find in the Internet, intranet, mail and news.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!